انرژی جوش چیست و چگونه محاسبه میشود ؟!

 

انرژی جوش چیست و چگونه محاسبه میشود ؟!

در فرآیندهای جوشکاری قوسی ، گرمای ورودی (HI) که مخفف کلمه انگلیسی Heat Input است و انرژی قوس (AE) که مخفف کلمه انگلیسی Arc Energy است هر دو معیار سنجش انرژی صرف شده برای تشکیل جوش هستند . روانساز در میزان انرژی جوش تاثیر می گذارد می توانید برای خرید محصولات اصلی شرکت ساسول روی لینک کلیک کنید.

ودرهر دو آنها واحد انرژی در طول واحد اندازه گیری می شوند. که این واحد در اروپا و ایران بیشتر برحسب کیلوژول بر میلیـــمتر(kJ/mm) است  در حالی که در آمریکا تمایل به استفاده از واحد کیلوژول بر اینـــچ(kJ/in) بیشتر است.

انرژی قوس (Arc Energy)

انرژی قوس انرژی ایی است که قبل از در نظر گرفتن راندمان فرایند ، توسط قوس جوش به قطعه کار داده می شود. و توسط معادله زیر محاسبه می شود:

 

گرمای ورودی (Heat Input)

گرمای ورودی ، برابر است با مقدار گرمایی که به قطعه کار در حین انجام جوشکاری وارد میشود . با ضرب انرژی قوس در راندمان فرآیند جوشکاری ، مقدار گرمای ورودی بدست می آید ، مطابق فرمول زیر .

 

فرمول فوق را بصورت خلاصه میتوان به شکلHI = η×A.E نوشت .

نکتــــه: در ذو فرمول فوق باید واحد ها را بشکل زیر استفاده کنید .

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.